Thứ sáu, 10/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 519

Thông báo v.v đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 102 /PGD&ĐT

V/v đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến

giáo dục pháp luật về phòng, chống

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Covid-19

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nam Từ Liêm, ngày 10 tháng 4 năm 2020

                       

       Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS

trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm

 

Thực hiện kế hoạch số 508/UBND-HĐPHPBGDPL ngày 27/3/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm - Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Từ Liêm năm 2019-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như sau:

1. Thông tin và quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

2. Tích hợp nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19 vào các môn học ở các giờ dạy học trực tuyến.

3. Quan tâm và đẩy mạnh thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, kết hợp hưỡng dẫn các bước thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố và của quốc gia để tăng cường tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh.

4. Vận động, thuyết phục CBCC, VC, NLĐ hạn chế tụ tập đông người, hạn chế người dự đám cưới, đám giỗ; vận động người dân trên địa bàn hoãn việc liên hoan đám cưới chuyển thành hình thức báo hỷ; đeo khẩu trang nơi công cộng như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, ...

5. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong khi phải hạn chế công tác tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL trực tiếp, các nhà trường MN, TH, THCS trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khai thác thông tin về dịch bệnh qua các trang thông tin, báo đài chính thống như trang thông tin của Bộ y tế; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử quận Nam Từ Liêm,….

6. Biểu dương các cá nhân, gia đình chấp hành tốt pháp luật để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đấu tranh phê phán đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm

pháp luật liên quan đến phòng chống, chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19.

- Đề nghị HT các nhà trường nghiêm túc triển khai và thực hiện, gửi báo cáo ngày 30/5/2020 về Phòng giáo dục và đào tạo theo địa chỉ email:

- Tổ MN: tomannon-ntl@hanoiedu.vn. Đ/c Nguyễn Thị Huệ

- Tổ TH: totieuhoc-ntl@hanoiedu.vn. Đ/c Trần Thị Thanh Hiếu

 

- Tổ THCS: tothcs-ntl@hanoiedu.vn. Đ/c Ngô Thị Kim Huế

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về phòng Giáo dục và Đào tạo để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận

- Các trường MN,TH,THCS (để t/h);

- Lãnh đạo PGD (để b/c);

- Lưu: VT.

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Quý Trang

 

 

 

98