Thứ bảy, 23/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1342

Thông báo tổ chức kì thi Toelf Junior cho học sinh khối 9

    UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

      Số:         /TB- THCSNTL                                           Nam Từ Liêm, ngày 22 tháng 5 năm 2020

v/v tổ chức thi Toefl Junior cho HS khối 9

 

THÔNG BÁO

 

          Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020, trường THCS Nam Từ Liêm phối hợp với TT ngoại ngữ IIG tổ chức thi TOEFL Junior trình độ A2 trở lên cho học sinh lớp 9 năm học 2019-2020, cụ thể:

  • Thời gian tổ chức thi: thứ tư, 27/5/2020 (Buổi sáng). Học sinh có mặt tại địa điểm thi từ 7h00
  • Thời gian làm bài: 115 phút (gồm 3 kỹ năng: nghe hiểu, đọc hiểu, ngữ pháp từ vựng)
  • Đối tượng: 100% học sinh lớp 9, trường THCS Nam Từ Liêm
  • Địa điểm thi: trường THCS Nam Từ Liêm
  • Danh sách phòng thi được niêm yết tại Bảng tin của trường

Nhà trường yêu cầu các em học sinh lớp 9 tham gia đầy đủ, nghiêm túc kì thi.

*Lưu ý: Sau khi thi xong, học sinh ở lại trường và học bình thường theo thời khóa biểu.

 

Trân trọng thông báo!

 

      Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

-CB, GV, NV

-PH, HS K9

-Lưu VT.                                                                              

                                                                                      Hoàng Thị Yến

 

 

 

 

98