Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 542

Lịch trực phòng chống dịch Corona (10/2-16/2)

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Từ Liêm, ngày 08 tháng 02 năm 2020

 

LỊCH LÀM VIỆC

Từ 10/02 đến 16/02/2020

 

Căn cứ các hướng dẫn của Phòng GD & ĐT quận Nam Từ Liêm; căn cứ Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona của trường THCS Nam Từ Liêm; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;

Ban giám hiệu xây dựng lịch làm việc từ 10/02 đến 16/02/2020 như sau:

 

Thứ/ ngày/tháng

Buổi

Người trực

Ghi chú

Thứ Hai, 10/02/2020

 

SÁNG

BGH + tổ VP+ tổ Văn, sử, GDCD + đ/c Dương + đ/c Tr.Hương + đ/c Hương tin + Huyên + Huyền MT

Khi đến trường, các đ/c sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể. Yêu cầu các đ/c CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc lịch làm việc trên

Thời gian cụ thể:

-Sáng: 8h30-11h30

-Chiều: 14h-17h00

 

CHIỀU

BGH + đ/c Thúy yte, Kỷ + Nhã+ + tổ NN, NK

Thứ Ba, 11/02/2020

 

SÁNG

BGH + đ.c Trang, Thúy TV, Huệ + Ngọc+ tổ Toán, Lý, Tin

CHIỀU

BGH + đ/c Thúy yte, Kỷ + Nhã+ + tổ Hóa, Sinh,Địa

Thứ Tư, 12/02/2020

 

SÁNG

BGH + đ.c Trang, Thúy TV, Huệ + Ngọc + tổ NN, NK

CHIỀU

BGH + đ/c Thúy yte, Kỷ + Nhã+ tổ Toán, Lý, Tin

Thứ Năm, 13/02/2020

SÁNG

BGH + Trang, Thúy T.viện, Huệ, Ngọc + tổ Văn, sử, GDCD + Huyền MT

CHIỀU

BGH + đ/c Thúy yte, Kỷ, Nhã + tổ Hóa, Sinh,Địa

Thứ Sáu, 14/02/2020

 

SÁNG

BGH + Trang, Thúy T.viện, Huệ, Ngọc

CHIỀU

100% CBGVNV lao động vệ sinh lần 3

Thứ Bảy, 15/02/2020

SÁNG CHIỀU

BGH

 

* Nhiệm vụ của người trực:

- Tiếp nhận và giải quyết các văn bản của các cấp về hoạt động GD, đặc biệt các VB liên quan đến bệnh dịch.

- Kiểm tra, triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh: vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn trong và ngoài lớp học, phòng chức năng, … (Ghi chép rõ trong Sổ trực nội dung kiểm tra, giải quyết công việc trong phạm vi khả năng và đề xuất với BGH những việc nằm ngoài khả năng).

- Thực hiện công tác truyền thông về nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng dịch cho CB, GV, NV và HS.

- Tiếp nhận, thống kê, báo cáo tình hình sức khỏe của CB, GV, NV và HS hàng ngày về BCĐ.

- Triển khai hoạt động dạy học sinh trong điều kiện HS nghỉ học ở nhà

- Rà soát, chỉnh trang, bố trí CSVC, trang thiết bị dạy học

- Các công việc khác (nếu có).

 

Nơi nhận:

-PGD, UBND Phường

- CB, GV, NV

-Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hoàng Thị Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG DỊCH SỐT VIRUS CORONA

 

TT

Ngày tháng

Người trực

Ghi chú

1

Sáng thứ Hai, 03/02/2020

BGH + Ban chỉ đạo + VP

 

2

Chiều thứ Hai, 03/02/2020

BGH + đ.c Trang + VP

 

3

Sáng thứ Ba, 04/02/2020

BGH + Ban chỉ đạo + VP

 

4

Chiều thứ Ba, 04/02/2020

BGH + đ.c Trang + VP

 

5

Sáng thứ Tư, 05/02/2020

BGH + đ.c Huyên + VP

 

6

Chiều thứ Tư, 05/02/2020

BGH + đ.c T. Hương + VP

 

7

Sáng thứ Năm, 06/02/2020

BGH + đ.c Nhã + VP

 

8

Chiều thứ Năm, 06/02/2020

BGH + đ.c Nhã + VP

 

9

Sáng thứ Sáu, 07/02/2020

BGH + đ.c T. Hương + VP

 

10

Chiều thứ Sáu, 07/02/2020

BGH + đ.c Mây + VP

 

11

Thứ Bảy, 08/02/2020

Ban chỉ đạo

 

          Nhiệm vụ của người trực:

- Tiếp nhận và giải quyết các văn bản liên quan đến dịch

- Kiểm tra CSVC, tài sản của nhà trường và vệ sinh môi trường.

- Tiếp nhận thông tin về CB,GV,NV và HS có dấu hiệu nhiễm bệnh (nếu có)

          - Người trực trước và trực sau phải có Biên bản bàn giao trong sổ trực.

          - VP có phân công trực riêng

         

Nơi nhận:

- UBND Phường Xuân Phương (báo cáo)

- BGH, các đ.c có tên (thực hiện)

- Lưu VP

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM

Số: /QĐ-THCS NTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Từ Liêm, ngày 31 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt virus Corona)

Hiệu trưởng trường THCS Nam Từ Liêm

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình dịch sốt virus Corona và thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt virus Corona nhà trường gồm các ông, bà có tên sau:

1.Bà Hoàng Thị Yến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2.Ông Phạm Anh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phó ban TT

3. Trương Thị Phương

Phó Hiệu trưởng

Phó ban

4.Bà Trịnh Thị Thu Nga

Tổ trưởng – TB Thanh tra

Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hoàng Huyên

Tổ trưởng tổ Toán- Lý - Tin

Ủy viên

6. Bà Đinh Thị Thu Mây

Tổ trưởng tổ Văn – Sử - GDCD

Ủy viên

7.Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Tổ trưởng tổ NK-NN

Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thu Trang

Tổ trưởng tổ HC

Ủy viên

9.Bà Nguyễn Thị Hồng Nhã

Tổng phụ trách đội

Ủy viên

Mời thêm TB đại diện CMHS nhà trường, đại diện bếp ăn của Công ty Hương Việt Sinh và tổ trưởng tổ lao công của Công ty vệ sinh Không gian sạch tham gia Ban CĐ và giữ vai trò ủy viên

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng chống dịch sốt virus Corona nhà trường có nhiệm vụ: - Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch sốt virus Corona trong nhà trường theo quy định

           - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch sốt virus Corona trong nhà trường.

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều (1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- UBND Phường Xuân Phương (báo cáo)

- Như điều (3) để thực hiện

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

152